Id es uschè inavant, il di bramà es quia. Andri Marighetto riva cun sia maschina da fabrica. Üna delegaziun da proFtan, rapreschantants dal cumün co eir la radio e televisiun rumantscha (RTR) sun preschaints. Michi Beer (be Lain), incumbenzà cun las lavurs da laina, es occupà cun sgürar dal plazzal da fabrica e cun las serras.

Grazcha fich!

Per vos messagi ...

… e per vos interess vi da proFtan.
Nus tils dain resposta plü svelt pussibel.